Information Jewellery

*English below*
Informatie over onze sieradenmerken en over de in deze sieraden gebruikte materialen. 

CHARLOTTE WOONING:
Handgemaakt in Rotterdam, fijntjes en origineel. Zilver en verguld.

EVA SCHREUDER:
Met de hand gemaakt in Leiden, sieraden met een authentieke naturelle uitstraling. Zilver en verguld.

FLAWED:
Nederlands merk, de sieraden worden gemaakt op Bali in de eigen werkplaatsen van zelfstandige ambachtslieden. Zilver en verguld.

HESTER ZAGT:
Handgemaakt in Rotterdam, van zilver, porselein, parels, swarovski steentjes en echte mineralen. Fijntjes, lieflijk en origineel. 

JEH JEWELS:
In Maasland is het bedrijf van moeder en dochter Coby en Elselien van Buren gevestigd. De uitgebreide collecties worden met liefde ontworpen en op ambachtelijke wijze vervaardigd in samenwerking met een atelier in Israël. Jéh Jewels werkt met zilver, verguld, goldfilled. goud, echte edelstenen en parels.

JUDITH BLOEDJES:
Keramisch kunstenaar gevestigd in Leiden, maakt sieraden van porselein en zilver die opvallen door het mooie materiaal, de mooie vormen en de robuustheid in combinatie met het luchtige van het ontwerp. 

Gebruikte Materialen:
ZILVER:
Al het zilver dat wij verkopen is nikkelvrij, eerste gehalte zilver, ook wel zilver 925 genoemd of Sterling zilver. Zilver oxideert van zichzelf door blootstelling aan de lucht en wordt dan zwart. Als je zilveren sieraden draagt, blijven ze meestal wel mooi glanzend, maar liggen ze in een doosje in de kast dan worden ze zwart. Dit zwart is er vrij makkelijk weer af te poetsen. Het oxideren van zilver wordt soms ook expres gedaan op (delen van) sieraden om een contrast te creëren van glimmend en gezwart (geoxideerd) zilver. De goudsmid gebruikt een vloeistof om het zilver precies zo te laten oxideren als hij/zij wil. Dit oxidelaagje slijt er met de tijd wel af als het in aanraking komt met de huid maar kan eenvoudig opnieuw worden aangebracht. 

GOUD:
Onze gouden sieraden - aangeduid als 14kt goud, zijn voor een deel van Jéh Jewels, voor een deel ingekocht bij een Nederlandse groothandel en voor een deel vervaardigd in ons eigen atelier.
14kt betekent 14 karaat, dit is goud van een vrij lichte kleur. Geelgoud is altijd een legering (dus mengsel) met zilver, omdat puur goud (24 karaat) te zacht is om te verwerken. Als goud 18 karaat, dan is het goudgehalte hoger en de kleur geler. Roodgoud is een legering met koper, roségoud met zilver en koper, en witgoud is een legering met palladium. 

VERGULD:
Verguld betekent bedekt met een heel dun laagje echt goud. Het sieraad zelf wordt gemaakt van zilver, waarna het machinaal wordt gegalvaniseerd en het laagje goud krijgt. Meestal is dat laagje 14 karaat goud, maar het kan ook 18 karaat zijn. Omdat dit laagje heel minimaal is, slijt het eraf door de aanraking met de huid tijdens het dragen. Vooral bij ringen, armbandjes en kettinkjes gebeurt dat snel. Oorbellen worden meestal wat minder aangeraakt tijdens het dragen. Het vergulden kan opnieuw worden gedaan om de kleur weer te herstellen maar het is altijd tijdelijk.

GOLDFILLED:
Goldfilled sieraden hebben meestal een kern van messing, maar deze is bedekt met een zo dikke laag goud dat dit jarenlang mooi blijft zonder eraf te slijten. De hoeveelheid goud is dus veel hoger dan bij verguld, het goud wordt er op een andere manier op aangebracht en het is daarom ook duurder dan verguld.

EDELSTENEN:
Tenzij anders vermeld zijn alle stenen die wij verkopen echt, dat wil zeggen echte mineralen. Mineralen (ook edelstenen genoemd en soms ten onrechte 'halfedelstenen' genoemd) zijn er in talloze soorten en kleuren die qua zeldzaamheid en daardoor ook qua prijs enorm uiteenlopen.
Vaak worden stenen geslepen met allemaal vlakjes, facetten, en daar heb je verschillende vormen in (briljant, roos, ovaal, marquis, baquette, om er een paar te noemen), waarvan de briljant vorm de meest gebruikte is. Stenen kunnen ook bol worden geslepen zonder vlakjes, dat heet cabochon. Het is deels afhankelijk van het soort steen welke slijpvorm het meest geschikt is maar ook een kwestie van persoonlijke voorkeur.

*ENGLISH*
Information about our jewellery brands and the materials used in this jewellery.

CHARLOTTE WOONING:
Handmade in Rotterdam, delicate and original. Silver and goldplated.

EVA SCHREUDER:
Handmade in Leiden, jewellery with an authentic natural look. Silver and goldplated.

FLAWED:
Dutch brand, the jewellery is made in Bali in the workshops of self-employed craftsmen. Silver and goldplated.

HESTER ZAGT:
Handmade in Rotterdam, from silver, porcelain, pearls, swarovski stones and real minerals. Delicate, lovely and original.

JEH JEWELS:
The company of mother and daughter Coby and Elselien van Buren is located in Maasland. The extensive collections are designed with love and handcrafted in collaboration with a workshop in Israel. Jéh Jewels works with silver, gold, goldplated, goldfilled, real gemstones and pearls.

JUDITH BLOEDJES:
Ceramic artist based in Leiden, makes jewellery from porcelain and silver that stands out because of the beautiful material, the beautiful shapes and the robustness in combination with the lightness of the design.

Used Materials:
SILVER:
All the silver that we sell is nickel-free, first grade silver, also known as silver 925 or Sterling silver. Silver oxidizes by exposure to air and then turns black. If you wear silver jewellery, they usually remain nice and shiny, but if they are stowed away, they will turn black. This black is quite easy to polish off again. The oxidation of silver is sometimes also done on (parts of) jewellery to create a contrast of shiny and blackened (oxidized) silver. The goldsmith uses a liquid to oxidize the silver exactly as he/she wants. This oxide layer does wear off over time when it comes in contact with the skin, but can easily be reapplied.

GOLD:
Our gold jewellery - referred to as 14kt gold, come from Jéh Jewels, from a Dutch wholesale company and are manufactured in our own workshop. 14kt means 14 karat, which is gold of a fairly light colour. Yellow gold is always an alloy (ie a mixture) with silver, because pure gold (24 carat) is too soft to process. If gold is 18 carat, the gold content is higher and the colour more yellow. Red gold is an alloy with copper, rose gold with silver and copper, and white gold is an alloy with palladium.

GOLDPLATED:
Gold plated means covered with a very thin layer of real gold. The jewel itself is made of silver, after which it is electroplated by a machine and given a layer of gold. Usually that layer is 14 carat gold, but it can also be 18 carat. Because this layer is very minimal, it wears off due to the contact with the skin during wear. This happens quickly, especially with rings, bracelets and necklaces. Earrings are usually less touched when worn. The gilding can be redone to restore the colour, but it is always temporarily.

GOLDFILLED:
Goldfilled jewellery usually have a brass core, but are covered with such a thick layer of real gold that they remain beautiful for years without wearing off. The amount of gold is therefore much higher than with goldplated, the gold is applied in a different way and goldfilled is therefore more expensive than goldplated.

GEMSTONES:
Unless otherwise stated, all stones we sell are real minerals. Minerals (also called gemstones and sometimes incorrectly called 'semi-precious stones') come in countless types and colours that vary enormously in terms of rarity and therefore also in terms of price.
Often stones are cut with facets, there are different shapes (brilliant, rose, oval, marquis, baquette, to name a few), of which the brilliant shape is the most used. Stones can also be cut smootly with a spherical top, this is called a cabochon. It depends partly on the type of stone which cut is most suitable, but it is also a matter of personal preference.

 

 

© 2016 - 2021 EDUARD Leiden | sitemap | rss