Privacy Policy

*English below*
Privacybeleid

EDUARD Leiden geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van EDUARD Leiden. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 04/03/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Cookie statement
Wij maken op onze website enkel gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig om de webwinkel goed te laten werken. Wij gebruiken geen analytische cookies en ook geen marketing cookies.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

MijnWebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Hostnet

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Webwinkelkeur

Wij verzamelen reviews via het platform van Webwinkelkeur. Als u een review achterlaat via Webwinkelkeur, dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Webwinkelkeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Webwinkelkeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Webwinkelkeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Webwinkelkeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Webwinkelkeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Webwinkelkeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Webwinkelkeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Webwinkelkeur derden inschakelt.

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan EDUARD Leiden op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van EDUARD Leiden. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. Voor het gebruik van deze site worden alleen functionele cookies geplaatst. 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens EDUARD Leiden:

Hooglandse Kerkgracht 6
2312HT Leiden Nederland
info@eduard-leiden.nl, 0630639753

Contactpersoon voor privacyzaken:
Claudia de Zeeuw, eigenaar, 0652086734

----------------------

Privacy policy

EDUARD Leiden cares a lot about your privacy. We therefore only process data that we need for (improving) our services and we handle the information we have collected about you and your use of our services with care. We never make your data available to third parties for commercial purposes. This privacy policy applies to the use of the website and the services provided by EDUARD Leiden. The starting date for the validity of these conditions is 04/03/2021, with the publication of a new version the validity of all previous versions is canceled. This privacy policy describes what information about you is collected by us, what this information is used for and with whom and under what conditions this information may be shared with third parties. We also explain to you how we store your data and how we protect your data against misuse and what rights you have with regard to the personal data you provide to us. If you have any questions about our privacy policy, please contact our contact person for privacy matters, you will find the contact details at the end of our privacy policy. Cookie statement We only use functional cookies on our website. These are necessary for the webshop to function properly. We do not use analytical cookies and no marketing cookies.

About data processing

Below you can read how we process your data, where we save it, which security techniques we use and for whom the data is transparent.
MyOnline Store:  Our webshop has been developed with software from MyOnlineStore. Personal data that you make available to us for the benefit of our services will be shared with this party. MyOnlineStore has access to your data to provide us (technical) support, they will never use your data for any other purpose. MyOnlineStore is obliged to take appropriate security measures based on the agreement we have concluded with them. MyOnlineStore uses cookies to collect technical information regarding your use of the software, no personal data is collected and / or stored.

Hostnet: We use the services of Hostnet for our regular business e-mail traffic. This party has taken appropriate technical and organizational measures to prevent misuse, loss and corruption of your and our data as much as possible. Hostnet has no access to our mailbox and we treat all our e-mail traffic confidentially.

Mollie: We use the Mollie platform to process (part of) the payments in our webshop. Mollie processes your name, address and residence details and your payment details such as your bank account or credit card number. Mollie has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. Mollie reserves the right to use your data to further improve the service and to share (anonymised) data with third parties. All the above mentioned safeguards with regard to the protection of your personal data also apply to the parts of Mollie's services for which they engage third parties. Mollie does not store your data longer than permitted by the legal terms.

Webwinkelkeur:  We collect reviews via the Webwinkelkeur platform. If you leave a review via Webwinkelkeur, you are obliged to provide your name, place of residence and e-mail address. Webwinkelkeur shares this information with us, so that we can link the review to your order. Webwinkelkeur also publishes your name and place of residence on its own website. In some cases, Webwinkelkeur may contact you to provide an explanation of your review. In the event that we invite you to leave a review, we will share your name and e-mail address with Webwinkelkeur. They only use this information for the purpose of inviting you to leave a review. Webwinkelkeur has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. Webwinkelkeur reserves the right to engage third parties for the provision of services, for which we have given permission to Webwinkelkeur. All the above-mentioned guarantees with regard to the protection of your personal data also apply to the parts of the service for which Webwinkelkeur engages third parties.

PostNL:  If you place an order with us, it is our job to have your package delivered to you. We use the services of PostNL to carry out the deliveries. It is therefore necessary that we share your name, address and residence details with PostNL. PostNL only uses this information for the purpose of executing the agreement. In the event that PostNL engages subcontractors, PostNL will also make your data available to these parties.

General purpose of the processing:  We only use your data for the benefit of our services. This means that the purpose of the processing is always directly related to the order you provide. We do not use your data for (targeted) marketing. If you share information with us and we use this information to contact you at a later time - other than at your request - we will ask you explicitly for this. Your data will not be shared with third parties, other than to meet accounting and other administrative obligations. These third parties are all bound by confidentiality on the basis of the agreement between them and us or an oath or legal obligation.

Automatically collected data:  Data that is automatically collected by our website is processed with the aim of further improving our services. This information (for example your IP address, web browser and operating system) is not personal data.

Cooperation in tax and criminal investigations:  In some cases, EDUARD Leiden can be held on the basis of a legal obligation to share your data in connection with government tax or criminal investigations. In such a case, we are forced to share your data, but we will oppose this within the possibilities that the law offers us.

Retention periods:  We keep your data as long as you are our client. This means that we keep your customer profile until you indicate that you no longer wish to use our services. If you indicate this to us, we will also consider this as a request to forget. On the basis of applicable administrative obligations, we must keep invoices with your (personal) data, so we will keep this data for as long as the applicable term runs. However, employees no longer have access to your client profile and documents that we have produced in connection with your assignment.

Your rights
On the basis of the applicable Dutch and European legislation, you as a data subject have certain rights with regard to the personal data that are processed by or on behalf of us. We explain below which rights these are and how you can invoke these rights. In principle, to prevent misuse, we will only send copies and copies of your data to your already known e-mail address. In the event that you wish to receive the data at a different e-mail address or, for example, by post, we will ask you to identify yourself. We keep records of completed requests, in the case of a request to be forgotten, we administer anonymous data. You will receive all statements and copies of data in the machine-readable data format that we use within our systems.
You have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority at any time if you suspect that we are using your personal data in the wrong way.
Right of inspection:  You always have the right to view the data that we process or have processed that relate to your person or that can be traced back to you. You can submit a request to that effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a copy of all data to the e-mail address known to us with an overview of the processors who have this data in their possession, stating the category under which we have stored this data.
Right of rectification:  You always have the right to have the data that we process or have processed that relates to your person or that can be traced back to you. You can submit a request to that effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation that the details have been adjusted to the e-mail address known to us.
Right to restriction of processing:  You always have the right to limit the data that we process or have related to your person or that can be traced back to you. You can submit a request to that effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation to the e-mail address known to us that the data will no longer be processed until you cancel the restriction.
Right to portability:  You always have the right to have the data that we process or have processed that relate to your person or that can be traced back to you by another party. You can submit a request to that effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you copies or copies of all data about you that we have processed or that have been processed by us by other processors or third parties to the e-mail address known to us. In all likelihood, we will no longer be able to continue the service in such a case, because the secure linking of data files can then no longer be guaranteed.
Right of objection and other rights:  In some cases you have the right to object to the processing of your personal data by or on behalf of EDUARD Leiden. If you object, we will immediately stop the data processing pending the settlement of your objection. If your objection is well-founded, we will make copies and / or copies of data that we process or have processed available to you and then permanently discontinue the processing. You also have the right not to be subject to automated individual decision-making or profiling. We do not process your data in such a way that this right applies. If you are of the opinion that this is the case, please contact our contact person for privacy matters.

Cookies from third parties:  In the event that software solutions from third parties use cookies, this is stated in this privacy statement. Only functional cookies are placed for the use of this site.

Changes to the privacy policy:  We reserve the right to change our privacy policy at any time. However, you will always find the most recent version on this page. If the new privacy policy has consequences for the way in which we process already collected data relating to you, we will notify you by e-mail.

Contact details EDUARD Leiden:
Hooglandse Kerkgracht 6
2312HT Leiden, The Netherlands
info@eduard-leiden.nl, 0630639753
Contact person for privacy matters:
Claudia de Zeeuw, owner, 0652086734

© 2016 - 2021 EDUARD Leiden | sitemap | rss